Todays Freeroll Poker trò chơi

Tôi đã luôn luôn nói bạn không thể đánh bại miễn phí và mà gậy với chơi poker là tốt. Chơi freeroll (miễn phí để chơi) là một cách tuyệt vời của việc bạn sử dụng để chơi một số trò chơi khác nhau của poker trực tuyến mà không có rủi ro. Dưới đây là danh sách một số trò chơi poker freeroll todays từ một số tên tuổi lớn nhất trong kinh doanh.

Một danh sách các trò chơi không bị giới hạn FreeRoll Poker

Xin lưu ý rằng tất cả thời gian là EST (Tất cả thời gian ở đây)

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 23:47 và trò chơi bắt đầu lúc 0:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này không có giới hạn Texas poker game.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 0:47 và trò chơi bắt đầu lúc 1:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này không có giới hạn Texas poker game.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 2:47 và trò chơi bắt đầu lúc 3:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập này trò chơi cao thấp poker freeroll Omaha.

Bovada (Now Ignition & Still US Friendly Poker) - Đăng ký mở ra ở 2:00 và trò chơi bắt đầu lúc 4:00. Số lượng người chơi được giới hạn 3500 và tiền thưởng là $500. Không có không có giới hạn người có thể nhập này freeroll trò chơi poker không có giới hạn Xi.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 4:47 và trò chơi bắt đầu lúc 5:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này 7 trò chơi Caribbean stud poker thẻ.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 6:47 và trò chơi bắt đầu lúc 7:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập này freeroll Hold Em poker trò chơi.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 7:47 và trò chơi bắt đầu lúc 8:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này không có giới hạn Texas poker game.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 8:47 và trò chơi bắt đầu lúc 9:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này có giới hạn Omaha cao/thấp poker trò chơi.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 9:47 và trò chơi bắt đầu lúc 10:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này không có giới hạn Texas poker game.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 10:47 và trò chơi bắt đầu lúc 11:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập này cưỡi trò chơi poker freeroll.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 12:47 và trò chơi bắt đầu lúc 13:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập này freeroll trò chơi poker Omaha.

Bovada (Now Ignition & Still US Friendly Poker) - Đăng ký mở ra ở 12:40 và trò chơi bắt đầu lúc 14:40. Số lượng người chơi được giới hạn 3500 và tiền thưởng là $500. Không có không có giới hạn người có thể nhập này freeroll trò chơi poker không có giới hạn Xi.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 14:02 và trò chơi bắt đầu lúc 14:47. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này không có giới hạn Texas poker game.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 14:47 và trò chơi bắt đầu lúc 15:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập này freeroll Razz trò chơi poker.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 16:47 và trò chơi bắt đầu lúc 17:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này 7 thẻ trò chơi Caribbean poker cao thấp.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 18:47 và trò chơi bắt đầu lúc 19:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này không giới hạn trò chơi poker Omaha.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 19:47 và trò chơi bắt đầu lúc 20:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này không có giới hạn Texas poker game.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 20:47 và trò chơi bắt đầu lúc 21:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này không có giới hạn Texas poker game.

Bovada (Now Ignition & Still US Friendly Poker) - Đăng ký mở ra ở 19:40 và trò chơi bắt đầu lúc 21:40. Số lượng người chơi được giới hạn 3500 và tiền thưởng là $1000. Không có không có giới hạn người có thể nhập này freeroll trò chơi poker không có giới hạn Xi.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 21:47 và trò chơi bắt đầu lúc 22:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập freeroll này không có giới hạn Texas poker game.

Pokerstars - Đăng ký mở ra ở 22:47 và trò chơi bắt đầu lúc 23:32. Số lượng người chơi được giới hạn 15000 và tiền thưởng là $2000 Thứ bảy. Không có không có giới hạn người có thể nhập này trò chơi cao thấp poker freeroll Omaha.