Borgata Poker Mở – WTP Câu hỏi về giải đấu?

bạn hỏi & quot; điều đó có nghĩa bạn có thể nhập những giải đấu cá nhân hoặc làm bạn phải mua trong cho sự kiện chính" và nó đã được trả lời. HỌ LÀ giải đấu CÁ NHÂN. bạn không hiểu những gì? Chơi bất cứ những người bạn muốn. Họ là những giải đấu cá nhân. Nếu sự kiện chính là $3500, then that's the buy in for

Tìm hiểu thêm